Logos Multilingual Portal

31 - De functies van Wordfast – Het menu Setup

HomeTerugVooruit


"die konkreten Termini sind in jeder Sprache ihrer Entwicklung zufolge anknüpfungsreicher als die begrifflichen."1

de concrete termen zijn in elke taal door hun ontwikkeling rijker aan associatiemogelijkheden dan de abstracte termen.

 

 

In het Wordfast-menu kan men kiezen voor de optie Setup, die ertoe dient de vorm van de werkzaamheden in haar totaliteit te configureren, en dus een zeer belangrijke functie is.

"Menu Gen" (general ofte wel algemeen):

"When translating, set target segment language to.." (stel de taal van de doeltekst in op .. terwijl men vertaalt): Als men de kwaliteitscontrole activeert (zie vorige les), dan moet Wordfast alvorens een invoer goed te keuren eerst een spellingscontrole uitvoeren. Kiest men voor de optie "target language" (doeltaal), dan wordt aan elk segment van de doeltaal de indicatie toegevoegd dat het segment behoort tot de bij de configuratie van het vertaalgeheugen opgegeven doeltaal. Kiest men voor "leave unchanged" (intact laten), dan wordt die taal niet toegepast (de tekst blijft in de taal die voor de brontekst was aangegeven).

"Fuzzy threshold" (mate van overeenkomst): door middel van deze optie geeft men een percentage tussen 50 en 99 aan. De waarde 100 zou met zich meebrengen dat Wordfast alleen identieke oplossingen als waardevol erkent, dus alleen suggesties gaf bij aanwezigheid van reeds vertaalde identieke zinnen. De waarde 50 maakt dat de suggesties reeds dan worden gedaan wanneer slechts de helft van de elementen van een zin uit de brontekst samenvalt met een segment in het vertaalgeheugen.

Voordeel van een hoge instelling (in de buurt van de 100) is dat de suggesties van Wordfast bijna altijd acceptabel zijn, maar daarentegen zeer gering in aantal (tenzij het gaat om teksten met veel herhalingen). Voordeel van een instelling die in de richting van de 50 gaat is dat de vertaler veel meer suggesties ontvangt, maar deze vaak onacceptabel zijn of slechts ten dele kunnen worden overgenomen.

Als men deze parameter niet instelt, gaat men uit van de van te voren ingestelde waarde, die gelijk is aan 75.

"Save toolbar position" (opslaan van de positie van de taakbalk): De taakbalk van Wordfast verschijnt op een plaats naast de andere taalbalken van Word, maar die positie kan men wijzigen. Het volstaat met de muis naar de linkerkant van de balk te gaan, totdat de cursor de vorm krijgt van vier in verschillende richtingen wijzende pijltjes. Door nu te klikken en de knop ingedrukt te houden kan men de balk naar een gewenste plaats verslepen en de knop daarna loslaten.

Wil men deze nieuwe positie opslaan, zodat ze ook bij volgende sessies standaard blijft ingesteld, dan gebruikt men deze optie.

"Link (Nothing, TM, Setup) to document" (koppel [...] aan het document). Een Word-document kan worden gekoppeld aan een bepaald vertaalgeheugen (TM) of aan een bepaalde configuratie (setup). In dit geval verschijnt bij het opnieuw openen van het document met een vertaalgeheugen of een configuratie die verschillen van de aangesloten geheugens of configuraties een waarschuwingsvenster dat wijst op het verschil en voorstelt het oorspronkelijk aangesloten geheugen te gebruiken.

"Reset": deze optie brengt alle waarden terug naar de standaardconfiguratie en maakt daarmee alle persoonlijke instellingen ongedaan.

"Menu Segs" (segmenten):

"Delimiter style name" (naam van de stijl van het begrenzende element): Men kan de naam van de stijl voor de begrenzing van de segmenten opgeven. Wanneer men in een groep werkt, verdient het aanbeveling de eerder gedefinieerde naam niet te wijzigen, daar anders geen overeenkomst zou ontstaan.

"End of Segment Punctuation" (ESP; leestekens einde segment): hier kiest men de leestekens die het einde van een segment markeren. Van te voren zijn de volgende ingesteld . : ? ! ^t ^l , waarbij ^t staat voor de tab en ^l voor het met de hand ‘aangebrachte’ regeleinde. Men kan ook kiezen voor paragraph , waardoor een segmentering per paragraaf ontstaat. Als men kiest voor sentence , dan wordt het document gesegmenteerd naar wat Word verstaat onder "zin". Kiezen voor "sentence" of "paragraph" heeft tot gevolg dat de drie hier volgende regels voor segmentering buiten werking worden gesteld. Dit is dus een keuze die met veel voorzichtigheid moet worden gemaakt.

"A number + an ESP end a segment" (een getal gevolgd door een ESP begrenst een segment): dit zorgt er voor dat wanneer het programma een getal gevolgd door een der opgegeven leestekens tegenkomt, het segment wordt gesloten.

"An ESP without a trailing space ends a segment anyway" (een ESP zonder spatie sluit het segment hoe dan ook af): de segmenten worden afgesloten, ook al volgt op het leesteken niet de gebruikelijke spatie.

"An ESP + a space + a lowercase end a segment" (een ESP gevolgd door een spatie waarop een kleine letter volgt, sluit het segment af): de segmenten worden afgesloten, ook al is de eerste letter na de spatie een kleine letter.

{0>Abbreviations:<}95{>"Abbreviations" (afkortingen):<0} {0>dato che molte abbreviazioni sono concluse da punto,<}0{><0} {0>se non si inseriscono in questo riquadro le più comuni,<}0{><0} {0>il programma chiuderà i segmenti ogni volta che ne incontra una.<}0{><0} {0>Le abbreviazioni vanno separate da virgola senza spazio:<}0{><0}

{0> Dott.,Dr.,<}0{><0}Sig.,Prof.,Sig.ra,Amm.,Dir.,Pres. 

Als men een afkorting tegenkomt die niet in de lijst voorkomt, kan men om het segment uit te breiden de optie Caps+Alt+neer gebruiken.

"Menu Files" (Menu bestanden):

"Select Dictionary" (kies woordenboek): Deze optie is alleen beschikbaar voor personal computers, niet voor de Macintosh, en dient ertoe Wordfast aan te sluiten op externe woordenboeken. Men dient daarbij het "path" op te geven dat leidt naar opening van het woordenboek, en vervolgens met de optie Keys (toetsen), aan te geven op welke toetsen men moet drukken om een woord te zoeken. Hier volgen enige mogelijkheden:

Veld

wordt vervangen door

voorbeeld

{SearchWord}

Het te zoeken woord

Rechtbank

{SourceSegment}

Tekst van het segment van de brontekst zonder codetekens

 

{TargetSegment}

Tekst van het segment van de doeltekst zonder codetekens

 

{SL-CD}

Code van de taal van de brontekst met locale variant

IT-IT

{SL}

Code van de taal van de brontekst in twee letters

IT

{TL-CD}

Code van de taal van de doeltekst met lokale variant

FR-FR

{TL}

Code van de taal van de doeltekst in twee letters

FR

{pause}

Zorgt voor een pauze van 200 milliseconden bij de uitvoering

 

{PAUSE}

Zorgt voor een pauze van 4 seconden bij de uitvoering

 

{pause=rechtbank}

Zorgt voor een pauze bij de uitvoering totdat het venster van de toepassing het woord "rechtbank" bevat. Let niet op hoofd- of kleine letters. Na tien seconden inactiviteit wordt de optie automatisch uitgeschakeld.

 

{MsWord}

Doet terugkeren naar Word

 

"Select Background memory" (kies achtergrondgeheugen): Achtergrondvertaalgeheugens (BTM) zijn read only-vertaalgeheugens waarin Wordfast exacte overeenkomsten zoekt (zonder te letten op hoofd- of kleine letters) alvorens die te gaan zoeken in het actieve vertaalgeheugen. Als er een overenekomst wordt gevonden, waarschuwt de statusbalk van Word de gebruiker met een geluidssignaal dat er een voorstel van het BTM is gevonden. Het is echter ook mogelijk het actieve vertaalgeheugen op overeenkomsten te controleren.

In de volgende les zullen we ons overzicht van de diverse functies van Wordfast voortzetten.

 

Bibliografische verwijzingen

FREUD SIGMUND, Die Traumdeutung (1902),

Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1991 (Zwölfte, unveränderte Auflage 2005) ISBN 3-596-10436-X

FREUD SIGMUND The Interpretation Of Dreams translated by A. A. Brill London G. Allen & company 1913.

CHAMPOLLION YVES Wordfast, beschikbaar op het world wide web op het adres www.wordfast.org, geraadpleegd op 11 december 2006.


1 Freud 1991: 342-343. HomeTerugVooruit