Logos Multilingual Portal

18 - Vaktalige woordenboeken online

HomeTerugVooruit


"Wer einige Übung im Übersetzen von Träumen hat, wird allerdings sofort daran gemahnt werden, daß das Eindringen in enge Räume, das Öffnen verschlossener Türen zur gebräuchlichsten sexuellen Symbolik gehört (..)"1

Wie enige ervaring met het vertalen van dromen heeft, wordt er uiteraard meteen aan herinnerd dat het betreden van nauwe ruimten en het openen van gesloten deuren tot de meest voorkomende seksuele symboliek behoren.

 

Na in de vorige les zeer veel websites te hebben onderzocht, en wel vooral sites die verwijzen naar andere sites en dus de rol vervullen van metasites, zullen we in deze les nader stilstaan bij online woordenboeken die aan specifieke sectoren van kennis en wetenschap zijn gewijd.

Ik wil beginnen met culinaire zaken, waarvoor de site Epicurious Food Dictionary kan worden geraadpleegd op het adres

http://food.epicurious.com/run/fooddictionary/home, die zich presenteert als Engelstalig portaal voor gastronomie en voedsel, maar ook over een echt glossarium beschikt. Te stellen dat de woordenlijst Engelstalig is zou een beetje te ver gaan, daar in de sector het Frans en in mindere mate het Italiaans de overheersende talen zijn. We vinden bijvoorbeeld een definitie van "mozzarella" (waarvan ik alleen het begin laat zien):

[maht-suh-REHL-lah, moht-suh-REHL-lah] Hailing from Italy, mozzarella is a mild, white fresh cheese that's made by the special PASTA FILATA process, whereby the CURD is dipped into hot WHEY, then stretched and kneaded to the desired consistency. [...]

En hier komt het woord "quiche", compleet met uitspraakinstructie voor Engelstaligen:

[KEESH] This dish originated in northeastern France in the region of Alsace-Lorraine. It consists of a pastry shell filled with a savory custard made of eggs, cream, seasonings and various other ingredients such as onions, mushrooms, ham, shellfish or herbs. The most notable of these savory pies is the quiche Lorraine, which has crisp bacon bits (and sometimes GRUYÈRE cheese) added to the custard filling. Quiches can be served as a lunch or dinner entrée, or as a first course or HORS D'OEUVRE.

Zoals we zien is de structuur die van een glossarium of verklarende woordenlijst; het gaat er niet zozeer om vertalingen te geven als wel om uit te leggen waarom het gaat. Een ander type site is Provence Beyond (Beyond the French Riviera) http://www.beyond.fr/food/dictionary.html, dat een Frans-Engels en Engels-Frans woordenboek van enige gastronomische termen bevat.

Als we van het voedsel naar levende vissen gaan, hebben we bijvoorbeeld het aan vissen gewijde meertalige woordenboek. De talen zijn IJslands, Latijn, Noors, Deens, Duits, Frans, Engels, Faroerees, Spaans en Portugees. Men vindt het op het adres

http://www.hafro.is/undir_eng.php?ID=22&REF=3 en het wordt verzorgd door het IJslands instituut voor marineonderzoek. Het werkt heel eenvoudig: men kiest een van de aangegeven talen en verkrijgt een lijst van alle vissoorten in die taal. Door op één ervan te klikken krijgt men een vertaling in alle talen. Als ik bijvoorbeeld kies voor "Latijn" en klik op "abramis vimba", dan verschijnt:

Orðabók abramis vimba

Strandslabbi (Sótnefur)

pisces , Fiskar,

latína :  

Abramis vimba, Vimba vimba

norska :  

vimme

danska :  

vimma

þýzka :  

Zährte

franska :  

vimbe

enska :  

vimba, zanthe

spænska :  

vimba, zarte

portúgalska :  

brema-do-rio-Weser

Op het adres http://www.acronymfinder.com/ vindt men de Acronym Finder, een site die het mogelijk maakt de betekenis van afkortingen te reconstrueren. Dat is heel makkelijk wanneer men een afkorting kent maar niet weet of zich niet precies herinnert waarvoor die staat. Als ik bijvoorbeeld "ISO" zoek, vind ik als resultaat:

ISO

[not an acronym] common short name for the International Organization for Standardization; also see Iso- prefix

Dat betekent dat als ik, zoals in dit geval, geloof dat ik op zoek ben naar een vaste afkorting, maar het daarentegen gaat om een gewone afkorting2, de zoekmachine mij toch antwoord geeft.

Op medisch gebied bestaat een zeer uitgebreid glossarium op de site http://www.online-medical-dictionary.org/, die de simpele naam Medical Dictionary Online draagt. De voornaamste beperking ervan is dat het een eentalige woordenlijst in het Engels is, maar hij is dermate uitgebreid en zo goed op gezet dat hij toch een goede basis kan vormen, al was het maar voor definities, zoals in het volgende voorbeeld:

LDL Cholesterol

Cholesterol which is contained in or bound to low density lipoproteins (LDL); LDL transport cholesterol to peripheral tissues and regulate de novo cholesterol synthesis at these sites. Atherosclerosis is caused by the deposit of cholesterol on the walls of blood vessels, because of high concentrations of LDL cholesterol in plasma.

We moeten opmerken dat de Engelse medische term vaak in de hele wereld bekend is, zodat we door die in te voeren in de zoekmotor en de taal die ons op dat moment interesseert op te geven, gewoonlijk goede resultaten behalen.

Op het gebied van de informatica bestaan honderden woordenboeken en glossaria. Een die heel goed gemaakt én volledig is, staat op de site http://www.computer-dictionary-online.org/ en heet Computer Dictionary Online. Als iemand zich niet laat intimideren door het informaticajargon – dat bijna altijd van Engelse herkomst is – en wil blijven begrijpen wat hij leest of te horen krijgt, dan kan hij deze site raadplegen, die ook voor vertalers erg geschikt is. Op dit gebied onderscheiden vertalers zich vooral door hun linguïstische en syntactische vaardigheden, want voor wat het lexicon betreft kan men niet om de overheersende versie heen, die bijna altijd Engelstalig is. Als we zoeken naar de term "I/O", dan krijgen we als resultaat:

input/output

<programming, operating system> (I/O) Communication between a computer and its users, its storage devices, other computers (via a
network) or the outside world. The devices the computer uses to do this are called "peripherals".

Op juridisch vlak is vertalen vaak erg complex doordat de in de verschillende landen geldende wetten niet isomorf zijn, en dus veelal onvertaalbaar. Vertalen op dit vlak betekent meestal simpelweg juridische praktijken van een ander land beschrijven, waarbij de termen veelal ook in de taal van het origineel gehandhaafd blijven. Anders riskeert men door vertalingen te gebruiken de verkeerde indruk te wekken dat het gaat om een wet die betrekking heeft op het land van de doeltekst in plaats van een beschrijving van een soortgelijke (maar verschillende) wet die van kracht is in het land van de brontekst.3

Er bestaan echter beperkte omgevingen waarin tussen bepaalde talenkoppels enige overeenkomst valt vast te stellen, zoals men ziet bij een bezoek aan de site

http://www.termisti.refer.org/data/testamen/index.htm, het "French-Spanish glossary of terms relating to testaments, declarations, and notaries" (courtesy TERMISTI), ofte wel het Frans-Spaanse glossarium van termen die betrekking hebben op testamenten, verklaringen en het notariaat.

Verklarende, eentalige woordenboeken zijn echter zeer verbreid. Ik wil hiervan met name de Legal dictionary online vermelden, die staat op de site

http://www.legal-dictionary.org/i-legal-terms.asp.

Voor wat de commerciële terminologie betreft, bestaan er verschillende glossaria en woordenboeken op het internet. Een van de meest volledige en veelzijdige is de Triccionario, dat staat op de site

http://www.managespain.com/scripts/diccionario.asp. Het gaat hier om een drietalig woordenboek (Engels, Spaans en Duits) van de terminologie van de koophandel, dat 180.000 termen rijk is. Als we bijvoorbeeld "marketing" invoeren in de sectie vanuit het Engels, dan krijg ik als resultaat "Absatzwirtschaft, f" in het Duits en "mercadotecnica, f" in het Spaans.

Vaktalige woordenboeken komen steeds meer voor op het internet en vaak gaat het hierbij om de vrucht van samenwerking tussen gebruikers. In de volgende les gaan we nog verder met onze rondgang langs de telematische hulpmiddelen voor vertalers.

 

Bibliografische verwijzingen

Acronym Finder beschikbaar op het world wide web op het adres http://www.acronymfinder.com/ geraadpleegd op 17 mei 2004.

Computer Dictionary Online. beschikbaar op het world wide web op het adres http://www.computer-dictionary-online.org/ geraadpleegd op 17 mei 2004.

Epicurious Food Dictionary beschikbaar op het world wide web op het adres http://food.epicurious.com/run/fooddictionary/home geraadpleegd op 17 mei 2004.

French-Spanish glossary of terms relating to testaments, declarations, and notaries beschikbaar op het world wide web op het adres http://www.termisti.refer.org/data/testamen/index.htm geraadpleegd op 17 mei 2004.

FREUD SIGMUND, Die Traumdeutung (1902),

Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1991 (Zwölfte, unveränderte Auflage 2005) ISBN 3-596-10436-X

FREUD SIGMUND The Interpretation Of Dreams translated by A. A. Brill London G. Allen & company 1913.

Hafrannsóknastofnunin, Sjávardýraorðabók [IJslands instituut voor marineonderzoek, woordenboek] beschikbaar op het world wide web op het adres

http://www.hafro.is/undir_eng.php?ID=22&REF=3 geraadpleegd op 17 mei 2004.

Legal dictionary online beschikbaar op het world wide web op het adres http://www.legal-dictionary.org/i-legal-terms.asp geraadpleegd op 17 mei 2004.

Medical Dictionary Online beschikbaar op het world wide web op het adres http://www.online-medical-dictionary.org/ geraadpleegd op 17 mei 2004.

Provence Beyond (Beyond the French Riviera) beschikbaar op het world wide web op het adres http://www.beyond.fr/food/dictionary.html geraadpleegd op 17 mei 2004.

Triccionario beschikbaar op het world wide web op het adres

http://www.managespain.com/scripts/diccionario.asp geraadpleegd op 17 mei 2004.

 


1 Freud 1991: 397-398.
2 Afkorting is de grafische samentrekking van een woord of groep woorden, en heeft de betekenis van dat woord, zoals in het geval van "bijl." in plaats van "bijlage", of "o.i.d." van "of iets dergelijks". Een vaste of officiële afkorting geeft aan dat de (begin)letter(s) van een of meer woorden gewoonlijk worden gebruikt in plaats van de voluit geschreven vorm, zoals in het geval van NATO (Noord-Atlantische Verdrags Organisatie) of NCRV (Nederlandse Christelijke Radio Vereniging). Een acroniem is een naam die bestaat uit meerdere begin- en eindletters en een reeks woorden , zoals in het geval van "modem", dat staat voor modulator demodulator, of van "motel", dat is ontstaan uit "motorway hotel".
3 Ik zelf zie de juridische vertaling als sterk gerelateerd aan de opdracht: vertaling van een akte van dagvaarding of een vonnis uit een vreemde taal is heel goed mogelijk, juist omdat de informatieve waarde van zo’n vertaling vooropstaat. Dit heeft ook vooropgestaan bij (bijvoorbeeld) het opstellen van het Internationale Betekenisverdrag van officiële akten en stukken. Bij contacten tussen partijen uit verschillende talen en culturen is het primair essentieel te vernemen wat de wederpartij bedoelt, en dat kan alleen door uitleg in de eigen taal, met eigen termen. Hierbij komt nog dat (bijvoorbeeld) het recht van de Europese Unie geacht wordt te bestaan in alle officiële talen van de lidstaten, en steeds meer wetgeving "uit Brussel" komt, dus daarmee ook per definitie vertaalbaar zou moeten zijn. Om deze redenen deel ik de mening van de auteur in deze niet geheel – R.M. Speelman HomeTerugVooruit