Logos Multilingual Portal

22 - Andere eigenschappen van Google (deel 1)

HomeTerugVooruit


"Übrigens hängt der Traum so innig am sprachlichen Ausdruck, daß Ferenczi mit Recht bemerken kann, jede Sprache habe ihre eigene Traumsprache. Ein Traum ist in der Regel unübersetzbar in andere Sprachen".1

Overigens is de droom zo nauw verbonden met de verbale uiting, dat Ferenczi terecht opmerkt dat elke taal haar eigen droomtaal heeft. Een droom is in de regel niet vertaalbaar in andere talen.

In deze les gaan we ons bezighouden met andere eigenschappen van de Google-zoekmachine die het werk voor de vertaler kunnen vergemakkelijken door hem in staat te stellen zich beter te documenteren. We mogen niet vergeten dat er met de dag meer op het web komt te staan doordat telkens nieuwe teksten worden toegevoegd.

Daar de zoekmachine het voornaamste zoekwerktuig vormt voor de gebruikers van het internet, vormt de toolbar, de taakbalk waarop alle instrumenten waarvan we gebruik kunnen maken terug te vinden zijn en die op de webpagina van een navigatieprogramma zoals Explorer kan worden geïnstalleerd, een heel nuttig hulpmiddel. De aanwezigheid van de Google-taakbalk maakt het mogelijk om vanaf de pagina waarop men zich op dat moment bevindt met behulp van Google te zoeken zonder naar de site van Google zelf te gaan.

Om de toolbar te downloaden moet men naar de pagina http://toolbar.google.com gaan en in het menu "Choose Your Language and Download" de taal aanvinken waarin men de toolbar wil gebruiken. Niet alle talen zijn beschikbaar, maar we mogen toch van een brede keus spreken. Er is zelfs "hackertaal", die van de echte computerfreaks. Kiest men die, dan verschijnt het (voor mensen die er niets van begrijpen, zoals ik) desolate beeld:

+EH GO09LE +OOlB@r 1NtEGr@+E5 TeH WoRLd'$ B35t w38 $3@RCH 1n+O IN+ERnet exPL0rEr (iE). $E@rCh th3 weB U$1NG 9OOGL3 8Y +Yp1ng +erm5 1NT0 4 534rCH B0X0R 1n 1e'S toOLB4R @R34. @nD, 4cC355 0UR 9RE@+ 4dV@NceD W3B Ph34tUr3S WIth 4 51n9l3 CL1CK

5y$teM R3kw1REMEN+5* M$ W1nd0z3

* M$ IE v. 5 o l83r

$3|_3ct ur OS

Windows NT/2000/XP

Windows 95/98/ME

1n5+4Ll +h3 90OGL3 +OOLb4R

8| 3|\|5t41|\|6 7]-[3 g00g13 t3\/\/184r j00 4g33 2 48|d3 8| R Terms of Use.

C10$3 411 ( )743|? |3|?()\/\/$3|? \/\/||\|d0w$ |33f0|?3 Pr0c33d1|\|g!

h01D 1t: yA |\|33d JavaScript 0n 2 ph1n15h 1nZt@ll|n6. If y0 s33 d1s, 1t A1|\|t. 2 t(_)r|\| 1t 0N, |-|1t "Internet Options" phRo|\/| dA "Tools" |\/|3n(_) 1N y@ 8R0|/\|z3r. d3n |-| t dA "Security" -|-a8. 53t 1t t0 "Medium" 0r z|\/|@113R, 0r t(_)r|\| "Active Scripting" 0n 1|\| d@ "Custom Settings" 80x. ¶£z Ç£oZ & |230¶3|\| IE åƒ+3|2 |V|@|<1|\| d33z Ç[-]@|\|63z.

i 4GR33 2 TEH T3RMZ 0F US3! - iN5Tall T3h Google +0olB@r

(c)2003 Google

Men moet bedenken dat de taalkeuze niet noodzakelijkerwijs hoeft samen te vallen met die van de gekozen nationale versie van Google. Het is dus mogelijk de taakbalk in het Engels te gebruiken terwijl men geopteerd heeft voor de nationale Franse versie van Google www.google.fr.

Heeft men eenmaal de taal gekozen, dan volstaat het te klikken op "Download Google Toolbar" om een begin te maken met het downloaden van het bestand dat de balk zal installeren. Na het downloaden klikt men op "open" om de installatie te starten. Een van de te beantwoorden vragen is "Please select a Google site to use for your searches" (kies een site van Google voor gebruik bij het zoeken). Zoals men ziet, is de keuze van de nationale site dus onafhankelijk van de voor de taakbalk gekozen taal. Bovendien kan men, zoals ik eerder heb laten zien, elke willekeurige nationale versie "forceren" met behulp van de pagina "Language Tools".De taakbalk La zag er ooit als volgt uit:

De nieuwe versie ziet er echter uit als volgt:

[Gian Luca, per favore, puoi mettere qui la versione attuale della toolbar Google?]

Als we aan de linkerkant (van de oude versie) beginnen, zien we hier de belangrijkste kenmerken: het eerste veld is een zogenaamd pull-down menu (zo één dat als een soort gordijn openschuift als je erop klikt) en heeft verschillende opties. De eerste stuurt de gebruiker door naar de "Google Home Page" en is bijvoorbeeld nuttig wanneer men een zinvol gebruik wil maken van de "Language Tools". Overigens verschijnt de "Language tools" optie niet altijd op de zoekpagina, en men moet in dat geval naar de home page om haar te vinden, waar zij altijd oproepbaar is.

De tweede optie betreft de "Advanced Search", die we al in vorige lessen hebben behandeld. Men gebruikt deze om nauwkeuriger criteria voor sneller zoeken dan bij eenvoudig zoeken op te geven, waarbij bepaalde strings op de geselecteerde sites aanwezig moeten zijn of andere strings daar juist niet op mogen voorkomen, woorden in de aangegeven volgorde of in willekeurige volgorde moeten voorkomen. Ook is het mogelijk files in één bepaald formaat te zoeken (bijvoorbeeld .doc, .xls, of .pdf, waarbij de pagina van te voren is ingedeeld), of bestanden in bepaalde formaten uit te sluiten. Men kan tijdslimieten instellen en vragen om pagina´s die hoogstens een jaar geleden of in de laatste zes of drie maanden zijn bijgewerkt. Ook kan men een interval opgeven waarbinnen cijfers aanwezig moeten zijn: als ik bijvoorbeeld aangeef: "Return web pages containing numbers between 1958 and 1968", dan krijg ik alleen resultaten die een getal bevatten dat zich binnen dit interval bevindt (en die dus, in dit voorbeeld, verwijzen naar gebeurtenissen uit dat decennium). Zelfs is het mogelijk op te geven op welk deel van de pagina de sleutelwoorden moeten staan: in de titel, de tekst of elders. Tenslotte kan men opgeven in welk domein de informatie moet worden gezocht: de gebruiker kan bijvoorbeeld vragen om .edu om sites te zoeken met deze extensie, maar ook om één bepaalde site, zoals www.logos.it.

Gerekend vanaf het pull-down menu is de tweede optie "Google images" (of afbeeldingen), en ook deze is potentieel erg nuttig voor vertalers. Via deze optie krijgt men toegang tot de pagina Google Image Search (http://www.google.com/imghp). Als men hier een woord of string invoert, krijgt men als resultaat afbeeldingen die iets te maken hebben met dat woord of die combinatie van letters. Voer ik bijvoorbeeld "badger" in, dan krijg ik als resultaat vooral foto´s van dit zoogdier, dat ik kan herkennen en benoemen in mijn taal, indien anders dan het Engels. Met deze foto bij de hand kan ik het gemakkelijk zonder het woordenboek stellen en toch zeker zijn waarover ik het heb.

Men ziet dat deze methode van vertalen de normale schema´s van het vertaalproces omzeilt. Het gaat namelijk in dit geval niet om het talige teken dat wordt vertaald, maar om een beeld (dat geen semantische vertaling behoeft, tenzij het om een blinde gaat) dat elke spreker interpreteert (maar we weten dat de mate waarin beelden geïnterpreteerd kunnen worden beduidend lager ligt dan die van symbolen) en zonodig vertaalt in woorden van zijn moedertaal. Als alle vertalingen op deze wijze tot stand konden komen zou de mate van subjectiviteit van de vertaalkeuzen sterk beperkt worden. Maar dat is natuurlijk niet mogelijk omdat in de eerste plaats niet alle woorden uit te drukken zijn in beelden (men denke aan abstracte begrippen of lidwoorden of voorzetsels) en in de tweede plaats doordat teksten niet alleen bestaan uit lexicale eenheden maar ook uit combinaties daarvan.

Overigens bestaan er ook gedrukte woordenboeken waarin plaatjes een plaats krijgen. Deze zijn dan vaak gerangschikt naar de sector van het leven waarop de woorden betrekking hebben, bijvoorbeeld het luchtverkeer, het leger of de dierenwereld. Een voorbeeld hiervan is de Italiaanse Zingarelli.

Een woordenboek dat geheel op dit principe is gestoeld is het Duden Bildwörterbuch van de gelijknamige uitgeverij. Het bestaat voor bepaalde combinaties van talen, zoals bijvoorbeeld Nederlands-Duits. Naast honderden afbeeldingen, van het huis tot de leerlooierij en van het laboratorium tot de kinderspeelplaats, vindt men de benamingen in beide talen terug via een verwijzingssysteem met nummers. Daarmee kan het weer mogelijk zijn om via een andere combinatie van talen (Duits-Engels of Duits-Italiaans) het gezochte woord in een andere taal dan het Duits te vinden. Het nadeel is dat niet alle delen meer up-to-date zijn en de bijgewerkte versie niet naadloos aansluit op de oudere.2

Zoals men ziet, reikt de technologie ook nieuwe manieren van vertalen aan. In de volgende les zullen we verder gaan met onze beschouwing over de Google-taakbalk.

Bibliografische verwijzingen

FREUD SIGMUND, Die Traumdeutung (1902),

Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1991 (Zwölfte, unveränderte Auflage 2005) ISBN 3-596-10436-X

FREUD SIGMUND The Interpretation Of Dreams translated by A. A. Brill London G. Allen & company 1913.

GOOGLE, beschikbaar op het world wide web op http://www.google.com/, geraadpleegd op 7 april 2004.

Google Image Search (http://www.google.com/imghp)Google Toolbar http://toolbar.google.com


1 Freud 1991: 113, noot.
2 Deze twee alinea´s zijn van de hand van R.M. Speelman HomeTerugVooruit