Logos Multilingual Portal

38 – De receptie (deel 4)

HomeTerugVooruit


"Das Absurde des Traumes ist aber nicht mit einem einfachen ‘Nein’ zu übersetzen, sondern soll die Disposition der Traumgedanken wiedergeben, gleichzeitig mit dem Widerspruch zu höhnen oder zu lachen."1

Het absurde van de droom mag echter niet zomaar met een simpel ‘nee’ vertaald worden, maar dient de neiging van de droomgedachte weer te geven om samen met de tegenstrijdigheid te spotten of te lachen.

Ook de Tsjechische wetenschapper Jiří Levý heeft zich beziggehouden met de vertaalkritiek. Een van de problemen die hij onder de loep heeft genomen in zijn klassiek geworden boek uit 1974 is dat van de moeilijkheid om uitgaande van de doeltekst de brontekst te reconstrueren. Het feit dat de gepubliceerde doeltekst het resultaat is van het gecombineerde werk van vertaler, redacteuren en correctoren en dat de bijdragen van ieder van hen niet precies aan te wijzen zijn, creëert problemen wanneer men de poëtica van de vertaler, zijn stijl en zijn voorkeuren wil bepalen2. Het probleem hangt bovendien samen met de mogelijkheid – die vaker voorkomt dan men zou denken – dat de vertaling niet rechtstreeks tot stand is gekomen, maar via een tussentaal.3

Een andere vorm van interferentie in de vertaalkritiek wordt volgens Levý veroorzaakt door de invloed van bestaande vertalingen van dezelfde teksten op het werk van de vertaler. Het is onvermijdelijk dat de vertaler bewust of (vaker nog) onbewust wordt beïnvloed door dergelijke "parallelle" vertalingen.4

De abductieve reconstructie die uitgaat van het resultaat (de vertaling) heeft als doel de methode en de opvattingen van de vertaler te reconstrueren. De elementen die bij die analyse van primair belang zijn, zijn de verschillen tussen brontekst en doeltekst. Daarom

[...] moet de analyse van de vertaling beginnen met een aandachtige vergelijking met het origineel en met een welhaast statistische berekening van de verschillen die men in de details aantreft. [...] een deel zal kenmerkend zijn voor de relatie van de stijl van de tijd en de individuele stijl van de vertaler ten opzichte van die van de auteur en de relatie van zijn visie op de vertaling met het objectieve idee van het werk.5

Levý brengt een eerste classificatie tot stand van de verschillen tussen brontekst en doeltekst: fouten in betekenis, vorm en expressie. We zullen zien dat dit embryo in de werken van latere theoretici nader tot ontwikkeling zal worden gebracht.

Het feit dat er meerdere versies bestaan van eenzelfde origineel veroorzaakt een situatie die gunstig is voor de vertaalkritiek. Als we eenmaal hebben vastgesteld welke functie de vertaalde tekst in de ontvangende cultuur heeft, kunnen wij analyseren hoe een bepaalde doeltekst die taak vervult. Levý stelt de vertaling voor als een middel voor massacommunicatie dat een merkwaardig effect heeft op de entropie (de mate van wanorde) van de culturele systemen. Vertalingen verhogen namelijk het entropisch niveau van de nationale culturele systemen (door nieuwe elementen aan te voeren), terwijl ze tegelijkertijd de globale entropie verminderen (door bij te dragen tot een meer homogene distributie van de individuele kenmerken van de afzonderlijke culturen). Het is mogelijk dat deze opvatting de ontwikkeling van Lotmans leer van de semiosfeer heeft beïnvloed.

Ook een andere vader van de vertaalwetenschap heeft zeer interessante dingen geschreven over de kritiek: Holmes. Zijn positie met betrekking tot de vertaalkritiek ligt geheel in de lijn van zijn mapping theory. De vertaler schept door of na het lezen van de brontekst een mentale kaart van dit origineel, met behulp waarvan hij op het vlak van de ontvangende cultuur een mentale kaart van de doeltekst projecteert, waaruit dan de afzonderlijke vertaalkeuzen voortkomen.

De criticus van de vertaling moet in de eerste plaats, uitgaande van brontekst en doeltekst, de mentale kaarten van de vertaler reconstrueren en vervolgens vergelijken om uit hun relatie de vertaalstrategie af te leiden. Hier volgt het complexe schema van Holmes:6

brontekst

←↓

kaart van de criticus: brontekst

@

kaart van de vertaler: brontekst

 

netwerk van overeen-komsten

normen van kritische overeenkomst

@

normen van overeenkomst vertaler

doeltekst

kaart van de criticus: doeltekst

@

kaart van de vertaler: doeltekst

 

 
 

 

normen van abstrac-tie

 

normen van afleiding

normen van verge-lijking

 

Descriptief model van het vertaalproces volgens Holmes

Er bestaan volgens Holmes twee werkmethoden van de vertaalcriticus. De eerste is specifiek gebaseerd op de vergelijkende analyse van een combinatie van brontekst en doeltekst en heeft als doel de verschillen tussen beide vast te stellen en te classificeren.

De tweede is daarentegen gebaseerd op een constante groep kenmerken die in alle koppels van brontekst/doeltekst wordt gecontroleerd, los van de specifieke analyse.

Holmes stelt dat de eerste benadering het nadeel heeft dat ze ruimte laat voor de natuurlijke persoonlijke eigenaardigheden van de analyse door de criticus. Deze kan onterecht of per ongeluk achterwege laten bepaalde kenmerken te analyseren. De tweede benadering heeft het nadeel dat ze gebruik moet maken van een zeer uitgebreide groep van te analyseren elementen, waarvan niet alle altijd toepasbaar zijn op het koppel brontekst-doeltekst waarom het gaat. Dit maakt deze kritische analyse nogal zwaar. Holmes heeft aan ons de taak overgelaten een repertorium te vinden van te analyseren kenmerken dat voor elk type tekst compleet is en dat door alle vertaalwetenschappers kan worden gedeeld.

De Slovaakse wetenschapper Popovič, een andere dragende zuil van de vertaalwetenschap, is van mening dat

de verwantschap tussen de vertaalactiviteit en de andere aspecten van de literaire activiteit volslagen duidelijk is7

en plaatst alle mogelijke relaties tussen brontekst en doeltekst in het volgende samenvattende schema:8

 

soort relatie

positief, gunstig

vijandig

niveau van de tekst

duidelijk

verborgen

duidelijk

verborgen

diverse elementen of niveaux van de tekst

citaat, epigraaf, allusie, (directe of indirecte) reproductie van de tekst; begeleide lectuur; titel; noot, résumé, pereskaz, interlineaire vertaling

onbewuste allusie;

herinnering;

parafrase;

imitatie

editio purificata, parodistisch- interpretatief citaat

kritische allusie zonder bronvermelding

tekst als geheel

vertaling; "tendentieuze" herschrijving; positieve recensie; imitatie

bedoeling van de auteur met het schrijven van de tekst; plagiaat; tweede hands-vertaling; gebruik van pseudoniemen; compositie uitgaand van een gevonden handschrift; "pseudovertaling"

polemische vertaling; travestie, literair debat in verzen; critische recensie; polemiek

parodie; contre feuilleton

Types metatekstuele relaties volgens Popovič

Dit schema heeft het voordeel dat het de mogelijkheid biedt om de verschillen tussen brontekst en doeltekst ook op andere terreinen dan de interlinguale vertaling, zij het wel daarmee verwante, te analyseren, zodat het deel uit is gaan maken van de achtereenvolgende ontwikkelingen in de vertaalwetenschap, zoals met begrippen als de totale vertaling.

Popovič onderzoekt tenslotte de oorzaken van afwezigheid van de vertaalkritiek. Naar zijn mening gaat het hier om oorzaken die buiten de literatuur en de kritiek liggen en vooral moeten worden aangewezen in de culturele gedaante van de samenleving (de rol van de vertaalde tekst in het sociale systeem, het gebrek aan specifieke identiteit van de vertaling enzovoorts). De meest gebruikelijke vertaalcriticus is de vertaler zelf wanneer hij de principes van zijn werk onder woorden brengt en commentaar geeft op dat van zijn collega’s9. Ten opzichte van de algemene literaire kritiek zijn er echter enige verschillen:

  • in het geval van de vertaling, heeft de criticus te maken met twee communicatieve daden: brontekst en doeltekst;
  • terwijl de criticus die zich bezighoudt met werk in de oorspronkelijke taal te maken heeft met de literaire productie van zijn eigen tijd en getuige is van de geboorte ervan en van de reacties van lezers, kan de vertaalcriticus ook geconfronteerd worden met de eigentijdse vertaling van een niet-eigentijds werk.10

Popovič schrijft ook over een (helaas zeer gebruikelijke) vorm van vertaalkritiek die uitsluitend uitgaat van de analyse van de doeltekst en zijn relatie met de ontvangende cultuur. Het gaat hierbij om een eenzijdige kritiek, omdat het gezichtspunt verstoord wordt ten gunste van een van de beide polen tussen welke een vertaling zich bevindt.

Het komt ook vaak voor dat een redacteur ingrijpt in een vertaalde tekst zonder het origineel te raadplegen; zijn enige criterium vormen in dat geval de linguïstische en stilistische normen van de ontvangende literatuur. Het werk wordt zowel vanuit het gezichtspunt van de normen en de canon van de ontvangende cultuur als door het tevreden stellen van de lezer bepaald11, en zo kan het gebeuren dat de vertaalstrategie niet wordt begrepen en de keuzen van de vertaler min of meer bewust met voeten worden getreden.

Bibliografische verwijzingen

EVEN-ZOHAR I. Le relazioni tra sistema primario e sistema secondario all’interno del polisistema letterario [De relaties tussen primair en secundair systeem binnen het literair polisysteem], in Strumenti critici, n. 26, 1975, p. 71-79 (Oorspronkelijke editie 1974).

FREUD SIGMUND, Die Traumdeutung (1902),

Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1991 (Zwölfte, unveränderte Auflage 2005) ISBN 3-596-10436-X.

FREUD SIGMUND The Interpretation Of Dreams translated by A. A. Brill London G. Allen & company 1913.

HOLMES J. S., Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies (1971, 1976, 1977), Amsterdam, Rodopi, 1988, ISBN 90-6203-739-9.

HOLMES J. S. Describing literary translations: models and methods (1976), in Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies. Amsterdam, Rodopi, 1994, ISBN 90-6203-739-9, p. 81-91.

LEvÝ J. Aktual´nyе prоblеmy tеоrii hudоžеstvеnnоgо pеrеvоda, vol. 2, Moskva, 1967, p. 296-303.

LEVÝ J. Translation ad a decision process, in To Honor Roman Jakobson II, Den Haag, Mouton, p. 1171-1182.

LEVÝ J. Iskusstvo perevoda, vertaald uit het Tsjechisch in het Russisch door V. Rossel´s, Moskva, Progress, 1974.

TOURY G. Descriptive Translation Studies and Beyond Amsterdam, Benjamins, 1995, ISBN 90-272-1606-1.

 

FREUD SIGMUND, Die Traumdeutung (1902),

Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1991 (Zwölfte, unveränderte Auflage 2005) ISBN 3-596-10436-X.

FREUD SIGMUND, The Interpretation Of Dreams, translated by A. A. Brill, London, G. Allen & company, 1913.

GOOGLE, beschikbaar op het world wide web op het adres http://www.google.com/, geraadpleegd op 16 oktober 2007 (voor de nieuwste versie van de toolbar).


1Freud 1991: 430.
2Levý 1974: 217-218.
3Levý 1974: 218.
4Levý 1974: 221.
5Levý 1974: 223.
6Holmes 1994: 88.
7Popovič 1980: 142.
8Popovič 1980: 153.
9Popovič 1980: 167.
10Popovič 1980: 167-168.
11Popovič 1980: 168. HomeTerugVooruit